به نام خداوند خاله ستاره

من بهترین درسهای زندگی رادر مهد کودک آموختم 

              چگونه زیستن ، چگونه بودن و چگونه اندیشیدن را آنجا یاد گرفتم

                           عقل و حکمت و دانایی در نوک قـله تحصیلات دانشگاهی نبود ، 


                                                          بلکه در جعبه شن بازی مهــد کودک آرمیـــده بود

 در مهد کودک آموختم که :

در همه چیز با دیگران شریک شوم

عادلانه بازی کنم

به دیگران ضربه نزنم .

همه چیز را به صاحبانشان برگردانم

 ریخت و پاشهایم را جمع و جور کنم 

وسایلی را که مال من نیست ، برندارم

از کسی که به او صدمه زده ام ، عذر خواهی کنم .

قبل از خوردن غذا دست هایم را بشــویم

بدانم که غذای گرم و شیر سرد چقــدر مطبوع است

با تــعادل زندگی کنم

هر روز فقط کمی یاد بگیرم

   هر روز فقط کمی فکـر کنم

             هر روز فقـط کمی آواز بخوانم

               هر روز فـقـط کـمی بازی کـنم   

                                                               

هر روز فـــقـــط کـمی کار کنم


دست دوستـــانم را محکم بگیرم

 وقتی از خانه که بیرون می روم مراقب رفت و آمد ماشیــن ها باشم


بذر کوچکی را که در فنجان پلاســتیکی کاشته ام آب بدهم


در مهد کودک معنای احترام به محیط زیست را آموختم ؛

                        و از همه مهم تر 

                       در مهد کودک دوست داشتن و شاد زیستن را یاد گرفتم ...

مهد خاله ستاره پاکدشت , مهدکودک خاله ستاره پاکدشت , پیش دبستانی خاله ستاره پاکدشت , پاکدشت , بهترین پاکدشت , بهترین مهد کودک پاکدشت , بهترین پیش دبستانی پاکدشت